Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, ROMUS Trading & Development, având codul unic de înregistrare nr.RO6887247, număr de ordine în registrul comerțului J22/3156/1994, telefon _________, are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dvs.

Datele dvs. personale vor fi folosite de ROMUS Trading & Development SRL, numai în scopul declarat al acestui site și/sau pentru:

 • validarea, expedierea și facturarea comenzilor către acesta.
 • rezolvarea anulărilor sau a problemelor de orice natură referitoare la o comandă sau un contract la serviciile sau produsele achiziționate de către acesta.
 • pentru a asigura accesul acestuia la serviciu.
 • contactarea acestuia, la cererea sa voluntară.
 • contactarea acestuia, în chestiuni de Relații cu clienții.
 • scopuri de marketing.
 • scopuri statistice.

Orice informație furnizată de dvs. va fi considerată și va reprezenta consimțământul dvs. expres ca datele dumneavoastră personale să fie folosite de ROMUS Trading & Development în conformitate cu scopurile menționate.

 

Legea aplicabilă – Jurisdicția

Informare

Site-ul www.baroqve.com este proprietatea companiei SC ROMUS Trading & Development SRL, societate română cu sediul în ________, nr. __________, ________, telefon: ____________ înregistrată la Registrul Comerțului al Municipiului ________ sub nr. ___________, având codul fiscal nr. RO _______________, ce poate fi contactată la adresa de email: ofiice@…………com.

În cazul în care aveți orice solicitare referitoare la procesul de vânzare, precum și la produsele și serviciile Baroqve disponibile online, ne puteți contacta la telefon _________________, de luni până vineri, în intervalul orar 09:00 – 18:00. Prin utilizarea siteului www.baroqve.com și/sau al oricărui alt serviciu și/sau produs oferit, se consideră că ați citit, înțeles și acceptat integral termenii și condițiile de utilizare ale siteului. Siteul www.baroqve.com se supune legilor din România.

Gazda vânzătorilor este SC ________________ SRL cu sediul în ________________, număr de înregistrare la Registrul Comerțului ________, CUI ___________, atribuit fiscal RO. Gazda vânzătorilor va depune toate diligențele în vederea menținerii corectitudinii informațiilor expuse pe site. Cu toate acestea, având în vedere posibile erori cu privire la aceste informații, societatea precizează că imaginea produselor are caracter informativ; unele caracteristici sau prețul produselor prezentate pe site, pot fi modificate fără preaviz sau pot conține erori de operare.

De asemenea, din considerente legate de spațiu și coerența structurii informației, uneori descrierile produselor pot fi incomplete, însă societatea face eforturi de a prezenta informațiile cele mai relevante. Ne cerem scuze pentru eventualele erori de informare și vă rugăm să le semnalați orice potențială eroare la Relații Clienți: suport@office………….com.

Contractul este supus legii române. Eventualele litigii apărute între Vânzător și Cumpărător se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente din Iași.

 

Date cu caracter personal

 1. Prelucrarea datelor
 2. a) Temeiul prelucrării este constituit de:
 • relațiile comerciale de tipul comerciant/cumpărător, precum și de toate obligațiile legale ce derivă din acest raport;
 • consimțământ liber exprimat privind scopurile definite ale prelucrării.

În scop contractual, putem transfera date dintre entitățile afiliate (magazine Baroqve). Toate entitățile afiliate îndeplinesc criteriile de conformitate cu Regulamentul 2016/679/UE. Contractual, datele sunt prelucrate de către partenerii noștri (furnizori de servicii ecommerce, furnizori de servicii de e-mail marketing, furnizorii de servicii publicitare).

 1. b) Consimțământul dvs. informat, liber, exprimat în mod clar, este acordat societății noastre în scopurile de:
 • marketing direct;
 • informare generică privitoare la oferte și promoții;
 • informare privind actualizările de stocuri, destocări sau eliminare din stoc;
 • informare asupra actualizărilor de politici de vânzare ori privind datele dvs.;
 • newsletter cu caracter publicitar.

Datele furnizate în baza unui raport comercial (act de vânzare-cumpărare) vor fi stocate în conformitate cu legislația națională aplicabilă. Datele furnizate în baza consimțământului pentru scopurile definite vor fi prelucrate până la momentul în care veți decide să solicitați ștergerea acestora ori vă veți exercita alt drept legal garantat. Perioada generală de retenție este de 15 ani.

 

 

 1. Drepturi

În conformitate cu prevederile regulamentului 2016/679/UE, în calitate de subiect de date, aveți următoarele drepturi:

 1. a) Dreptul de acces

Înseamnă că aveți dreptul de a obține o confirmare/infirmare din partea noastră că prelucram sau nu datele cu caracter personal care vă privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective și la informații privind modalitatea în care acestea sunt prelucrate.

 1. b) Dreptul la portabilitatea datelor

Se referă la dreptul de a primi datele personale într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și la dreptul ca aceste date să fie transmise direct altui operator (controlor, procesator), dacă acest lucru este fezabil și rezonabil din punct de vedere tehnic. Dreptul la portabilitatea datelor este aplicabil în măsura în care dvs./persoana vizată ați oferit operatorului datele dumneavoastră personale.

 1. c) Dreptul la opoziție

Vizează dreptul de a vă opune prelucrării datelor personale. Totuși, în cazul în care există o justificare legală privind prelucrarea, care prevalează intereselor și drepturilor garantate prin acest drept, ori există un interes public ori scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept.

 1. d) Dreptul la rectificare

Se referă la corectarea, fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte ori care conțin inexactități sau care nu sunt actuale. Rectificarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.

 1. e) Dreptul la ștergerea datelor

Înseamnă că aveți dreptul de a solicita să vă ștergem datele cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; vă retrageți consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare. Acest drept nu este unul absolut și se supune reglementărilor și legilor interne din România, fiind cazuri în care acesta nu poate fi exercitat (exemplu: prelucrare de date în temei contractual și din motive economico-financiare);

Dreptul la restricționarea prelucrării poate fi exercitat de către dumneavoastră, în cazul în care persoana contestă exactitatea datelor, datele sunt obținute ilegal sau nu mai sunt necesare scopului în care au fost colectate. Restricționarea pentru inexactitate se realizează pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor; restricționarea datelor înseamnă marcarea acestora și neutilizarea viitoare.

Prin prelucrarea datelor personale ce vă aparțin, societatea noastră și afiliații noștri nu realizează activități de profilare, în sensul regulamentului 2016/679/UE. Toate datele personale prelucrate de către societatea noastră sunt deținute legal, iar prelucrarea se realizează într-un mod transparent, ce permite persoanei vizate exercitarea drepturilor sale legal garantate.

Pentru exercitarea drepturilor dvs., vă puteți adresa în scris, la adresa …………………………, printr-o cerere semnată în care să menționați solicitările dvs. Cererea poate fi înaintată și prin poșta electronică la adresa de e-mail: office@…………com. De la momentul primirii cererii, societatea noastră va formula un răspuns în termen de 30 de zile. În cazul în care există suspiciuni rezonabile privitoare la persoana care a trimis cererea, putem face demersuri pentru clarificare și confirmare că cererea a fost transmisă de persoana vizată.

Plângeri referitoare la prelucrarea datelor personale pot fi adresate Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, detalii suplimentare la www.dataprotection.ro. Dacă doriți mai multe informații privitoare la Regulamentul 2016/679/UE puteți accesa următoarea adresă web: https://bit.ly/2TDWz6L.